Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD Tenisového areálu TJ Slovan Varnsdorf

1. Tenisové kurty, budova tenisového klubu, přilehlé plochy a prostory jsou majetkem TJ Slovan Varnsdorf. Nejsou veřejnými prostorami a mohou je navštěvovat pouze uživatelé tenisového oddílu TJ Slovan Varnsdorf, zájemci o tenisovou hru, účastníci tenisových turnajů nebo zájemci o služby poskytované tenisovým oddílem TJ Slovan Varnsdorf po zaplacení příslušného poplatku.

2. Volný přístup pro veřejnost je do budovy tenisového klubu pouze v provozní době.

3. Provozní doba areálu a hrací doba na dvorcích je pevně stanovena a je vyvěšena na informační tabuli u hlavního vchodu do tenisového areálu. O případném prodloužení hrací doby rozhodne správce areálu, který také řídí obsazování kurtů.

4. Zájemce o hru nebo službu poskytovanou TJ Slovanem Varnsdorf je povinen se po příchodu nahlásit u správce areálu, který mu po zaplacení příslušného poplatku, určí číslo kurtu, dobu hraní, případně mu přidělí klíč od šatní skříňky.

5. Pořadí je určeno dobou ohlášení u správce kurtů. Přednost mají členové tenisového oddílu nebo hráči s rezervovanou nebo předplacenou hrací dobou.

6. Hrát na hracích plochách může pouze osoba s platným dokladem o zaplacení příslušného poplatku hrací plochy. Výši poplatků stanovuje TJ Slovan Varnsdorf a jsou uvedeny v ceníku služeb.

7. Pro hru musí být hráči vhodně oblečeni a musí mít obuv vhodnou buď pro umělý povrch, nebo antuku. O vhodnosti rozhoduje správce areálu.

8. Běžná délka hrací doby pro jedno obsazení kurtu je 90 minut, minimální délka hrací doby je jedna hodina. Jinou délku hrací doby lze dohodnout se správcem areálu.
V případě, kdy nejsou hrací plochy plně obsazeny, nebo nejsou další zájemci, není délka hrací doby na antukových dvorcích omezena.

9. Při pobytu na kurtu a hře nesmí hráči rušit hru na sousedních dvorcích. V případě nevhodného chování mohou být hráči z hrací plochy vykázáni
a to bez nároku na vrácení již zaplaceného poplatku.

10. Hrací dobu je možno rezervovat u správce areálu na určitý den a čas. Pokud nebude
v rezervovaném termínu zahájena hra do patnácti minut od rezervační doby, může být rezervace zrušena. Neplatí však u předem zaplacených herních hodin.
12. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt dle pokynů správců
tenisového areálu.

12. Vstup do areálu je pouze na vlastní nebezpečí. TJ Slovan Varnsdorf neodpovídá za škodu na zdraví či majetku způsobenou v areálu tenisového areálu. Hráči si mohou svůj majetek ukládat v pronajatých skříňkách.

13. Šatní skříňky mohou být pronajaty dlouhodobě celoročně pro členy tenisového oddílu TJ Slovan Varnsdorf dle stanoveného poplatku (ceník). Platí do vyčerpání kapacity volných skříněk a přednostní právo pronájmu má vždy nájemce z uplynulého roku.

14. Pro krátkodobý pronájem šatní skříňky obdrží v letním období klíč od skříňky každý zájemce o hru při úhradě stanoveného poplatku na klíč od šatní skříňky dle platného ceníku.

15. Každý návštěvník tenisového areálu je povinen udržovat pořádek, čistotu a chovat se tiše.
V případě porušení této povinnosti může být vykázán správcem z areálu.

16. Návštěvník, hráč nebo člen tenisového oddílu TJ Slovan Varnsdorf odpovídá TJ Slovan Varnsdorf za způsobenou škodu na majetku či zařízení TJ Slovan Varnsdorf. Způsobená škoda mu bude v plné výši vyúčtována.

17. Areál včetně budovy je monitorován kamerovým systémem se záznamovým zařízením
a výstup z tohoto zařízení bude případně použit jako důkazní materiál.

18. Hráči a návštěvníci mohou využívat parkovacích ploch určených k parkování automobilů po dobu nezbytnou k návštěvě areálu.

19. V prostorách budovy, klubovny tenisového oddílu a na hracích plochách (kurtech)
je přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném a označeném prostoru. Dále je zakázáno znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod., vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

20. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky. V případě porušování může být návštěvník vykázán.


Tělovýchovná jednota Slovan Varnsdorf
Západní 2984
407 47 VARNSDORF
IČ : 524361
DIČ : CZ 00524361
Tel. : 412 372 992, 602 951 852

 

Ve Varnsdorfu dne 1.3.2013

předseda SR TJ Slovan Varnsdorf
Jiří Ž Ď Á R S K Ý

 

Ke stažení